A more accurate reconstruction method for detecting large-depth defects in plates using SH guided waves

Yihui Da, Qi Li, Bin Wang, Dianzi Liu, Zhenghua Qian

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1 Downloads (Pure)

Search results