A novel approach to surface defect detection

Yihui Da, Guirong Dong, Bin Wang, Dianzi Liu, Zhenghua Qian

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

14 Citations (Scopus)
11 Downloads (Pure)

Search results