A phytophthora effector manipulates host histone acetylation and reprograms defense gene expression to promote infection

Liang Kong, Xufang Qiu, Jiangang Kang, Yang Wang, Han Chen, Jie Huang, Min Qiu, Yao Zhao, Guanghui Kong, Zhenchuan Ma, Yan Wang, Wenwu Ye, Suomeng Dong, Wenbo Ma, Yuanchao Wang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

87 Citations (Scopus)
8 Downloads (Pure)

Search results