A Phytophthora effector suppresses trans-kingdom RNAi to promote disease susceptibility

Yingnan Hou, Yi Zhai, Li Feng, Hana Z. Karimi, Brian D. Rutter, Liping Zeng, Du Seok Choi, Bailong Zhang, Weifeng Gu, Xuemei Chen, Wenwu Ye, Roger W. Innes, Jixian Zhai, Wenbo Ma

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

75 Citations (Scopus)

Search results