ADAMTS16 activates latent TGF-β, accentuating fibrosis and dysfunction of the pressure-overloaded heart

Yufeng Yao, Changqing Hu, Qixue Song, Yong Li, Xingwen Da, Yubin Yu, Hui Li, Ian M Clark, Qiuyun Chen, Qing K Wang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

64 Citations (Scopus)
8 Downloads (Pure)

Search results