An asymmetric supercapacitor with excellent cycling performance realized by hierarchical porous NiGa2O4 nanosheets

Shude Liu, K. S. Hui, Kwun Nam Hui, Hai-Feng Li, Kar Wei Ng, Jincheng Xu, Zikang Tang, Seong Chan Jun

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

40 Citations (Scopus)
5 Downloads (Pure)

Search results