Annexin A5 involvement in bone overgrowth at the enthesis

Akemi Shimada, Hisashi Ideno, Yoshinori Arai, Koichiro Komatsu, Satoshi Wada, Teruhito Yamashita, Norio Amizuka, Ernst Pöschl, Bent Brachvogel, Yoshiki Nakamura, Kazuhisa Nakashima, Hiroaki Mizukami, Yoichi Ezura, Akira Nifuji

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

4 Citations (Scopus)
16 Downloads (Pure)

Search results