Bacteria are important dimethylsulfoniopropionate producers in marine aphotic and high-pressure environments

Yanfen Zheng, Jinyan Wang, Shun Zhou, Yunhui Zhang, Ji Liu, Chun-Xu Xue, Beth Williams, Xiuxiu Zhao, Li Zhao, Xiao-Yu Zhu, Chuang Sun, Hong-Hai Zhang, Tian Xiao, Gui-Peng Yang, Jonathan Todd, Xiao-Hua Zhang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

60 Citations (Scopus)
35 Downloads (Pure)

Search results