BcBIM: A blockchain-based big data model for BIM modification audit and provenance in mobile cloud

Rongyue Zheng, Jianlin Jiang, Xiaohan Hao, Wei Ren, Feng Xiong, Yi Ren

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

80 Citations (Scopus)
16 Downloads (Pure)

Search results