Benzyl isothiocyanate induces apoptosis and inhibits tumor growth in canine mammary carcinoma via down-regulation of the cyclin B1/Cdk1 pathway

Nan Cheng, Hongxiu Diao, Zhaoyan Lin, Jiafeng Gao, Ying Zhao, Weijiao Zhang, Qi Wang, Jiahao Lin, Di Zhang, Yipeng Jin, Yongping Bao, Degui Lin

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

3 Citations (Scopus)
10 Downloads (Pure)

Search results