Blocking interaction between SHP2 and PD‐1 denotes a novel opportunity for developing PD‐1 inhibitors

Zhenzhen Fan, Yahui Tian, Zhipeng Chen, Lu Liu, Qian Zhou, Jingjing He, James Coleman, Changjiang Dong, Nan Li, Junqi Huang, Chenqi Xu, Zhimin Zhang, Song Gao, Penghui Zhou, Ke Ding, Liang Chen

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

6 Citations (Scopus)
12 Downloads (Pure)

Search results