Carbon emissions of cities from a consumption-based perspective

Zhifu Mi, Jiali Zheng, Jing Meng, Heran Zheng, Xian Li, D'Maris Coffman, Johan Woltjer, Shouyang Wang, Dabo Guan

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

97 Citations (Scopus)
5 Downloads (Pure)

Search results