Characterization of three- and four-point bending properties of porous metal fiber sintered sheet

Wei Zhou, Qinghui Wang, Weisong Ling, Liangzong He, Yong Tang, Fan Wu, Jianlong Liao, K. S. Hui, K. N. Hui

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

17 Citations (Scopus)

Search results