City-level climate change mitigation in China

Yuli Shan, Dabo Guan, Klaus Hubacek, Bo Zheng, Steven J. Davis, Lichao Jia, Jianghua Liu, Zhu Liu, Neil Fromer, Zhifu Mi, Jing Meng, Xiangzheng Deng, Yuan Li, Jintai Lin, Heike Schroeder, Helga Weisz, Hans Joachim Schellnhuber

Research output: Contribution to journalArticle

106 Citations (Scopus)
16 Downloads (Pure)

Search results