Development and validation of a deep learning system to detect glaucomatous optic neuropathy using fundus photographs

Hanruo Liu, Liu Li, Michael Wormstone, Chunyan Qiao, Chunjian Zhang, Ping Liu, Shuning Li, Huaizhou Wang, Dapeng Mou, Ruiqi Pang, Diya Yang, Lai Jiang, Yihan Chen, Man Hu, Yongli Xu, Hong Kang, Xin Ji, Robert Chang, Clement Tham, Carol CheungDaniel Shu Wei Ting, Tien Yin Wong, Zulin Wang, Robert Weinreb, Mai Xu, Ningli Wang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

72 Citations (Scopus)
6 Downloads (Pure)

Search results