Dimethylsulfoniopropionate biosynthetic bacteria in the subseafloor sediments of the South China Sea

Yunhui Zhang, Kai Sun, Chuang Sun, Xiaochong Shi, Jonathan Todd, Xiao-Hua Zhang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Search results