DMSP-producing bacteria are more abundant in the surface microlayer than subsurface seawater of the East China Sea

Hao Sun, Yunhui Zhang, Siyin Tan, Yanfen Zheng, Shun Zhou, Qianyao Ma, Gui-Peng Yang, Jonathan Todd, Xiao-Hua Zhang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

26 Citations (Scopus)
14 Downloads (Pure)

Search results