Drop evaporation on rough hot-spots: effect of wetting modes

Huacheng Zhang, Yutaku Kita, Dejian Zhang, Gyoko Nagayama, Yasuyuki Takata, Khellil Sefiane, Alexandros Askounis

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

8 Downloads (Pure)

Search results