Electrical impedance performance of metal dry bioelectrode with different surface coatings

Wei Liu, Wei Zhou, Shaoyu Liu, Chenying Zhang, Shuaishuai Huang, Yaoyao Li, Kwan San Hui

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

6 Citations (Scopus)
19 Downloads (Pure)

Search results