Electron shuttle-mediated microbial Fe(III) reduction under alkaline conditions

Xin-Nan Wang, Guo-Xin Sun, Xiao-Ming Li, Thomas A. Clarke, Yong-Guan Zhu

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

19 Citations (Scopus)
10 Downloads (Pure)

Search results