Emergence of ciprofloxacin heteroresistance in foodborne Salmonella enterica serovar Agona

Chuan-Zhen Zhang, Yan Zhang, Xiao-Min Ding, Xiao-Ling Lin, Xin-Lei Lian, Eleftheria Trampari, Nicholas M. Thomson, Huan-Zhong Ding, Mark A. Webber, Hong-Xia Jiang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

7 Citations (Scopus)
5 Downloads (Pure)

Search results