Evidence that the Tibetan fox is an obligate predator of the plateau pika: conservation implications

Richard B. Harris, Zhou Jiake, Ji Yinqiu, Zhang Kai, Yang Chunyan, Douglas W. Yu

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

30 Citations (Scopus)

Search results