Feasibility investigation of direct laser cutting process of metal foam with high pore density

Yangxu Liu, Wei Zhou, Xuyang Chu, Shaoyu Liu, Kwan San Hui

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

11 Citations (Scopus)
28 Downloads (Pure)

Search results