Global land surface air temperature dynamics since 1880

Jinfeng Wang, Chengdong Xu, Maogui Hu, Qingxiang Li, Zhongwei Yan, Phil Jones

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

35 Citations (Scopus)
20 Downloads (Pure)

Search results