High-throughput monitoring of wild bee diversity and abundance via mitogenomics

Min Tang, Chloe J. Hardman, Yinqiu Ji, Guanliang Meng, Shanlin Liu, Meihua Tan, Shenzhou Yang, Ellen D. Moss, Jiaxin Wang, Chenxue Yang, Catharine Bruce, Tim Nevard, Simon G. Potts, Xin Zhou, Douglas W. Yu

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

107 Citations (Scopus)
11 Downloads (Pure)

Search results