Improved cycling and rate performance of Sm-doped LiNi0.5Mn 1.5O4 cathode materials for 5 v lithium ion batteries

Mingyue Mo, K. S. Hui, Xiaoting Hong, Junsheng Guo, Chengcong Ye, Aiju Li, Nanqian Hu, Zhenze Huang, Jianhui Jiang, Jingzhi Liang, Hongyu Chen

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

82 Citations (Scopus)

Search results