Insights into methionine S-methylation in diverse organisms

Ming Peng, Chun-Yang Li, Xiu-Lan Chen, Beth Williams, Li Kang, Ya-Nan Gao, Peng Wang, Ning Wang, Chao Gao, Shan Zhang, Marie C. Schoelmerich, Jillian F. Banfield, J. Benjamin Miller, Nick E. Le Brun, Jonathan D. Todd, Yu-Zhong Zhang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1 Citation (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Search results