Insights into the vertical stratification of microbial ecological roles across the deepest seawater column on Earth

Chun-Xu Xue, Jiwen Liu, David J. Lea-Smith, Gary Rowley, Heyu Lin, Yanfen Zheng, Xiao-Yu Zhu, Jinchang Liang, Waqar Ahmad, Jonathan D. Todd, Xiao-Hua Zhang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

19 Citations (Scopus)
11 Downloads (Pure)

Search results