Intraday effects of ambient PM1 on emergency department visits in Guangzhou, China: A case-crossover study

Linjiong Liu, Fujian Song, Jiaying Fang, Jing Wei, Hung Chak Ho, Yimeng Song, Yuanyuan Zhang, Lu Wang, Zhiming Yang, Chengyang Hu, Yunquan Zhang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

29 Citations (Scopus)
6 Downloads (Pure)

Search results