Iron-modulated nickel cobalt phosphide embedded in carbon to boost power density of hybrid sodium–air battery

Yao Kang, Shuo Wang, Siqi Zhu, Haixing Gao, Kwan San Hui, Cheng Zong Yuan, Hong Yin, Feng Bin, Xi Lin Wu, Wenjie Mai, Ling Zhu, Maocong Hu, Feng Liang, Fuming Chen, Kwun Nam Hui

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

28 Citations (Scopus)
5 Downloads (Pure)

Search results