Japan prefectural emission accounts and socioeconomic data 2007 to 2015

Yin Long, Yoshikuni Yoshida, Haoran Zhang, Heran Zheng, Yuli Shan, Dabo Guan

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

7 Citations (SciVal)
2 Downloads (Pure)

Search results