Low energy consumption flow capacitive deionization with a combination of redox couples and carbon slurry

Qiang Wei, Yudi Hu, Jian Wang, Qiang Ru, Xianhua Hou, Lingzhi Zhao, Denis Y. W. Yu, Kwan San Hui, Dongliang Yan, Kwun Nam Hui, Fuming Chen

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

38 Citations (Scopus)
7 Downloads (Pure)

Search results