Lower land-use emissions responsible for increased net land carbon sink during the slow warming period

Shilong Piao, Mengtian Huang, Zhuo Liu, Xuhui Wang, Philippe Ciais, Josep G. Canadell, Kai Wang, Ana Bastos, Pierre Friedlingstein, Richard A. Houghton, Corinne Le Quéré, Yongwen Liu, Ranga B. Myneni, Shushi Peng, Julia Pongratz, Stephen Sitch, Tao Yan, Yilong Wang, Zaichun Zhu, Donghai WuTao Wang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

47 Citations (Scopus)
23 Downloads (Pure)

Search results