Mechanistic insight into acrylate metabolism and detoxification in marine dimethylsulfoniopropionate-catabolizing bacteria

Peng Wang, Hai-Yan Cao, Xiu-Lan Chen, Chun-Yang Li, Ping-Yi Li, Xi-Ying Zhang, Qi-Long Qin, Jonathan Todd, Yu-Zhong Zhang (Lead Author)

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

7 Citations (Scopus)
12 Downloads (Pure)

Search results