Mechanistic insights into NO-H2 reaction over Pt/boron-doped graphene catalyst

Zhenhua Yao, Lei Li, Xuguang Liu, Kwun Nam Hui, Ling Shi, Furong Zhou, Maocong Hu, K. S. Hui

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

6 Citations (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Search results