Mechanistic insights into the key marine dimethylsulfoniopropionate synthesis enzyme DsyB/DSYB

Chun-Yang Li, Jason C. Crack, Simone Newton-Payne, Andrew R. J. Murphy, Xiu-Lan Chen, Benjamin J. Pinchbeck, Shun Zhou, Beth T. Williams, Ming Peng, Xiao-Hua Zhang, Yin Chen, Nick E. Le Brun, Jonathan D. Todd, Yu-Zhong Zhang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

7 Citations (Scopus)
10 Downloads (Pure)

Search results