Methanol steam reforming performance optimisation of cylindrical microreactor for hydrogen production utilising error backpropagation and genetic algorithm

Tianqing Zheng, Wei Zhou, Wei Yu, Yuzhi Ke, Yangxu Liu, Ruiliang Liu, Kwan San Hui

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

33 Citations (Scopus)
15 Downloads (Pure)

Search results