MoSnt2-dependent deacetylation of histone H3 mediates MoTor-dependent autophagy and plant infection by the rice blast fungus Magnaporthe oryzae

Min He, Youpin Xu, Jinhua Chen, Yuan Luo, Yang Lv, Jia Su, Michael J. Kershaw, Weitao Li, Jing Wang, Junjie Yin, Xiaobo Zhu, Xiaohong Liu, Mawsheng Chern, Bingtian Ma, Jichun Wang, Peng Qin, Weilan Chen, Yuping Wang, Wenming Wang, Zhenglong RenXianjun Wu, Ping Li, Shigui Li, Youliang Peng, Fucheng Lin, Nicholas J. Talbot, Xuewei Chen

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

64 Citations (Scopus)

Search results