Nano-sulforaphane attenuates PhIP-induced early abnormal embryonic neuro-development

Ping Zhang, Tingting Li, Chang Liu, Mustafa Sindi, Xin Cheng, Shuangyu Qi, Xinyue Liu, Yu Yan, Beate Brand-Saberi, Yongping Bao, Wendong Yang, Guang Wang, Xuesong Yang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

2 Citations (Scopus)
12 Downloads (Pure)

Search results