Opportunities for biodiversity gains under the world’s largest reforestation programme

Fangyuan Hua, Xiaoyang Wang, Xinlei Zheng, Brendan Fisher, Lin Wang, Jianguo Zhu, Ya Tang, Douglas W. Yu, David S. Wilcove

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

204 Citations (Scopus)
19 Downloads (Pure)

Search results