Pathogen manipulation of chloroplast function triggers a light-dependent immune recognition

Chuyun Gao, Huawei Xu, Jie Huang, Biying Sun, Fan Zhang, Zachary Savage, Cian Duggan, Tingxiu Yan, Chih-Hang Wu, Yuanchao Wang, Vivianne G. A. A. Vleeshouwers, Sophien Kamoun, Tolga O. Bozkurt, Suomeng Dong

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

13 Citations (Scopus)
8 Downloads (Pure)

Search results