Phosphorus regulated cobalt oxide@nitrogen-doped carbon nanowires for flexible quasi-solid-state supercapacitors

Shude Liu, Ying Yin, Yang Shen, Kwan San Hui, Young Tea Chun, Jong Min Kim, Kwun Nam Hui, Lipeng Zhang, Seong Chan Jun

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

113 Citations (Scopus)
22 Downloads (Pure)

Search results