Post-lockdown SARS-CoV-2 nucleic acid screening in nearly ten million residents of Wuhan, China

Shiyi Cao, Yong Gan, Chao Wang, Max O. Bachmann, Shanbo Wei, Jie Gong, Yuchai Huang, Tiantian Wang, Liqing Li, Kai Lu, Heng Jiang, Yanhong Gong, Hongbin Xu, Xin Shen, Qingfeng Tian, Chuanzhu Lv, Fujian Song (Lead Author), Xiaoxv Yin, Zuxun Lu

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

50 Citations (Scopus)
24 Downloads (Pure)

Search results