Proper autophagy is indispensable for angiogenesis during chick embryo development

Wen-hui Lu, Yu-xun Shi, Zheng-lai Ma, Guang Wang, Langxia Liu, Manli Chuai, Xiaoyu Song, Andrea Munsterberg, Liu Cao, Xuesong Yang (Lead Author)

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

23 Citations (Scopus)
13 Downloads (Pure)

Search results