Regional determinants of China’s consumption-based emissions in the economic transition

Heran Zheng, Zengkai Zhang, Wendong Wei, Malin Song, Erik Dietzenbacher, Xingyu Wang, Jing Meng, Yuli Shan, Jiamin Ou, Dabo Guan

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

172 Citations (Scopus)
14 Downloads (Pure)

Search results