Role of export industries on ozone pollution and its precursors in China

Jiamin Ou, Zhijiong Huang, Zbigniew Klimont, Guanglin Jia, Shaohui Zhang, Cheng Li, Jing Meng, Zhifu Mi, Heran Zheng, Yuli Shan, Peter K. K. Louie, Junyu Zheng, Dabo Guan

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

37 Citations (Scopus)
9 Downloads (Pure)

Search results