Roles of small RNAs in soybean defense against Phytophthora sojae infection

James Wong, Lei Gao, Yang Yang, Jixian Zhai, Siwaret Arikit, Yu Yu, Shuyi Duan, Vicky Chan, Qin Xiong, Jun Yan, Shengben Li, Renyi Liu, Yuanchao Wang, Guiliang Tang, Blake C. Meyers, Xuemei Chen, Wenbo Ma

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

80 Citations (Scopus)

Search results