Single nucleus genome sequencing reveals high similarity among nuclei of an endomycorrhizal fungus

Kui Lin, Erik Limpens, Zhonghua Zhang, Sergey Ivanov, Diane G O Saunders, Desheng Mu, Erli Pang, Huifen Cao, Hwangho Cha, Tao Lin, Qian Zhou, Yi Shang, Ying Li, Trupti Sharma, Robin van Velzen, Norbert de Ruijter, Duur K. Aanen, Joe Win, Sophien Kamoun, Ton BisselingRené Geurts, Sanwen Huang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

200 Citations (Scopus)
8 Downloads (Pure)

Search results