Socioeconomic impact assessment of China's CO2 emissions peak prior to 2030

Zhifu Mi, Yi-Ming Wei, Bing Wang, Jing Meng, Zhu Liu, Yuli Shan, Jingru Liu, Dabo Guan

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

336 Citations (Scopus)
35 Downloads (Pure)

Search results