Structural basis of outer membrane protein insertion by the BAM complex

Yinghong Gu, Huanyu Li, Haohao Dong, Yi Zeng, Zhengyu Zhang, Neil G. Paterson, Phillip J Stansfeld, Zhongshan Wang, Yizheng Zhang, Wenjian Wang, Changjiang Dong

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

155 Citations (Scopus)
14 Downloads (Pure)

Search results